Sunday, April 15, 2018

Aaahh Zwelibanzi!!! Sikhahlela kuwe Ngonyama yesizwe sabaThembu Wena Ndoda yaMadoda Kuwe Gorha lamaGorha Kroti neKhalipha lesizwe sakwaNtu Thina siyakwazi asifuniseli ngawe Asidingi kuxelelwa ngawe UyiKumkani yomgquba nothuthu Kwisizwe sakwaNtu siphela Amalokonya neenyoka ezimilenze mibini Azisoze zisohlule nawe Bakhe phantsi isitya sizele Thina siyakuthanda sikuxabisa Sikuhlonipha ngamaxesha onke NjengeKumkani eyabekwa ngamaNyange NeziHlwele zesizwe sikaNtu Phila ngonaphakade Kumkani Sinawe ngamaxesha onke Aahh Ngangelizwe!!! Aahh Jongilizwe!!! Aahh Jonguhlanga!!! Aahh Zwelibanzi'!!!! Aahh Zanelizwe!!!

No comments:

Post a Comment